Regulamin konkursu plastycznego pt.„ Mediacja sposobem na konflikt”

1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, osoba odpowiedzialna za organizację konkursu: Marta Kuczyńska, opiekun Szkolnego Klubu Mediatora.

2. Patronat konkursu

Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta Hrubieszowa Pani Marty Majewskiej oraz pod patronatem honorowym Prezesa Sądu Rejonowego w Hrubieszowie Pana Adama Pisiewicza

3. Cele konkursu

 1. Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat mediacji, jako konstruktywnego sposobu rozwiązywania konfliktów i sporów.
 2. Promowanie mediacji i kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku mediacji, w tym mediacji rówieśniczych.
 3. Zachęcenie uczestników konkursu do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji’2021.

4. Uczestnicy konkursu

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) oraz ponadpodstawowych(klasy I-III, I-IV bądź I-V) działających na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów oraz innych szkół z powiatu hrubieszowskiego a także szkół współpracujących
ze Szkolnym Klubem Mediatora SP Nr 1 Hrubieszów.

5. Warunki uczestnictwa w konkursie/Wymagania konkursowe

 1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej/plakatu promującego mediację jako jedną z form rozwiązywania konfliktów.
 2. Format i technika pracy-dowolne.
 3. Na pracy mogą być umieszczone napisy i hasła promujące mediację, w tym mediacje rówieśnicze.
 4. Każda zgłoszona na konkurs praca powinna być pracą indywidualną nie zbiorową.
 5. Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową.
 6. Pracę należy podpisać na odwrocie: Imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły.
 7. Do pracy należy dołączyć załączniki: formularz zgłoszeniowy oraz zgoda na udział
  w konkursie, podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego. Załączniki umieszczone
  zostały w załączeniu do niniejszego regulaminu jako załącznik nr 1 i załącznik nr 2.
 8. Po zakończeniu konkursu prace nie będą odsyłane do uczestników.

6. Przebieg konkursu

1.Termin i sposób składania prac:

Prace należy nadesłać na adres: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa
w Hrubieszowie, ul. Listopadowa 12, 22-500 Hrubieszów z dopiskiem: Konkurs- Mediacja: lub złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 03.10.2021r.

2.Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest na dzień: 21 października 2021r., wówczas przypadają obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji (organizator zastrzega sobie, że data ta może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych).

7. Nagrody

Fundatorem nagród jest Gmina Miejska Hrubieszów.

-W kategorii klas IV-VIII szkół podstawowych zostaną przyznane 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

-W kategorii klas I-III, I-IV bądź I-V szkół ponadpodstawowych zostaną przyznane 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

– Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagród lub wyróżnień specjalnych, przyznanych przez mediatorów rówieśniczych ze Szkolnego Klubu Mediatora SP Nr 1 Hrubieszów.

8. Prawa autorskie. Prawa osób trzecich.

1.Przesłanie pracy na konkurs wraz z załącznikami, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz postanowień, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2.Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłana przez niego praca konkursowa została przez niego wykonana osobiście, nie jest cudzym dziełem oraz że uczestnikowi, jako autorowi pracy przysługują wyłączne, pełne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej.

 1. Uczestnik konkursu oświadcza, że w celu udziału w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez nich w zgłoszeniu konkursowym danych osobowych,
  w celach konkursowych, przez organizatora konkursu.

4.Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikację w internecie zdjęć pracy konkursowej oraz zdjęć z wizerunkiem autora pracy podczas ceremonii wręczenia nagród
a także wyraża zgodę na wykorzystanie pracy do wykonania wystawy prac konkursowych zaplanowanej po zakończonym konkursie.

5.Organizator konkursu jako administrator danych informuje, że dane osobowe uczestników konkursu są chronione i przechowywane na okres niezbędny do organizacji konkursu, zaś uczestnikowi konkursu przysługują prawa zgodne z art.13.ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

9. Kontakt w sprawie konkursu

W razie pytań w sprawie konkursu należy skontaktować się z organizatorem

Martą Kuczyńską, tel. do szkoły 84 696 2074,e-mail: pedagog.mk@op.pl

załącznik nr 1

załącznik nr 2