Dzienne archiwum: 30 lipca 2020

Informacja o wynikach egzaminu klas 8

Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu
i lipcu 2020 r. zostaną ogłoszone 31 lipca br. (piątek) o godz. 11:30.
Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane
każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 31 lipca br. – odbiór zaświadczeń w sekretariacie szkoły.  Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np.poczty e-mail).
Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali
z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie
informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za
pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki
będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

Ogłoszenie o przetargu – remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie

Ogłoszenie

o przetargu na remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1
 im. B. Prusa w Hrubieszowie

 Oferty prosimy składać:

do dnia 17.08. 2020r.do godziny 10.00

miejsce:

gabinet zastępcy dyrektora  SP Nr 1 Hrubieszów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ – projekt umowy z załącznikami

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wzór oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wzór oświadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Wzór informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wzór wykazu robot budowlanych

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór wykazu osób.

Załącznik nr 9 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów