Bezpieczne wakacje

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół województwa lubelskiego,

Proszę Państwa, aby w ostatnim tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypomnieć uczniom zasady bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym, wypoczynku nad wodą, w górach, w kraju i za granicą. W trakcie zajęć ważne jest, aby zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.

Przypominam, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach działań profilaktycznych przygotowało kampanię pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Kampania realizowana jest pod hasłem „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Jednym z elementów kampanii jest spot filmowy o tematyce związanej z zapobieganiem i przeciwdziałaniem uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy, dostępny pod adresem: 

https://drive.google.com/file/d/1gdb_8bw4M5curJci0kgK2d38vLKXCtL-/view

Zachęcam Państwa serdecznie do wykorzystania materiałów podczas zajęć profilaktycznych.

Z poważaniem,
Eugeniusz Pelak
Lubelski Kurator Oświaty