Ankieta – Program Rozwój Lokalny

Szanowni Dyrektorzy Szkół

Gmina Miejska Hrubieszów rozpoczyna prace nad przygotowaniem wniosku w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Jesteśmy gminą posiadającą status miasta, znajdującego się na liście 122 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej i mamy możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektu w wysokości od 3 do 10 mln euro, przy poziomie dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych. Istotnym elementem warunkującym pozytywną ocenę projektu jest przeprowadzenie odpowiedniej diagnozy problemów i potencjałów miasta, przy włączeniu społeczności lokalnej w konsultacjach nad procesem prac projektowych i planowania działań.
 
Zwracamy się do Państwa o rozpowszechnienie informacji o badaniu ankietowym wśród uczniów Waszej szkoły i umieszczenie ankiety w formie edytowalnej do pobrania na stronach www. Państwa jednostek. Ankieta jest częścią badań społecznych realizowanych przez Urzędu Miasta Hrubieszowa  i służy do wzmocnienia zdolności Jednostek Samorządu Terytorialnego do tworzenia trwałych mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców  w zarządzaniu miastem oraz wzmocnieniu dialogu społecznego przy jednoczesnym zaangażowaniu dzieci i młodzieży szkolnej w proces współtworzenia i współdecydowania o mieście.
 
Ankiety są także do pobrania na stronie internetowej www.miasto.hrubieszow.pl w zakładce WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI.
 
Uzupełnione ankiety należy przesłać na adres mailowy prg@miasto.hrubieszow.pl lub złożyć w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Hrubieszowa ul. 3 Maja 15 pok. nr 8.
ankieta dla uczniów szkół
— 
Przemysław Podskarbi
Zasępca Naczelnika
Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego
 
Urząd Miasta Hrubieszów
ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1
22-500 Hrubieszów
tel. 846962380 wew. 29

Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1
i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dostępne są na stronie
internetowej umhrubieszow.bip.lubelskie.pl w zakładce Ochrona danych
osobowych.